Infobox

Pište nám na adresu: mail@top09dobruska.cz

Najdete nás na facebooku:

TOP09 Dobruška

Najdete nás i na instagramu:

TOP Dobruška instagram

Náš tip

Připojili jsme se k výzvě.

Volební program

Náš volební program stojí na třech pilířích.
Město s vizí. Místo k životu. Atraktivní cíl.

Chceme, aby Dobruška byla město, které má vizi. Které ví, kam směřuje, a má plán, jak k cíli dojít, jaké investiční akce ho čekají, jaké jsou priority jeho obyvatel.

Chceme, aby Dobruška byla dobrým místem k životu. Aby se v ní obyvatelům dobře žilo a bydlelo. Aby se do Dobrušky chtěli stěhovat mladí lidé. Aby se Dobruška rozvíjela, žila bohatým kulturním i sportovním životem. Aby pulzovala energií a pohodovou atmosférou.

Chceme, aby Dobruška byla atraktivním cílem pro turisty. Aby se stala přirozeným centrem podhůří Orlických hor. Protože turisté přinášejí nejen nové impulzy a pohledy, ale také bohatství ekonomické.

Níže najdete náš kompletní volební program pro období 2018 - 2022. Jsou v něm tři základní pilíře, rozepsané do konkrétních bodů. Jsou v něm nápady, jak z Dobrušky udělat město, které jsme popsali v úvodu.


DOBRUŠKA – MĚSTO S VIZÍ

STRATEGIE

strategický plán

Jsme přesvědčeni o nutnosti zpracování strategického plánu a vnímáme jako velký dluh, že se jej dosud nepodařilo vytvořit. Je to klíčový dokument pro dlouhodobé plánování. Chceme podnítit širokou diskuzi a zapojit co nejvíce zástupců skupin, spolků, organizací firem a aktivních občanů. Je třeba si položit otázky: v jakém městě žijeme, jaké jsou přednosti? Jak vyřešit nedostatky? Ale také: jaké město chceme předat dalším generacím?

 

URBANISMUS

městský architekt

Jsme rádi, že město má svého architekta, jeho přínos pro správné rozhodování vedení města je nesporný. Zároveň však dodáváme: je třeba lépe využít potenciál této funkce. Chceme, aby odbory úřadu s architektem komunikovaly, konzultovaly s ním aktuální problematiky a opíraly svá stanoviska o jeho vyjádření. Z měst, kde to tak funguje, víme, že to stavebníkům ušetří spoustu starostí.


využití potenciálu města

Budeme dále pracovat na možnostech využití potenciálu města. Myslíme si, že je třeba hledat prostor k výstavbě bydlení a vytváření příležitostí pro obchod ve vnitřních částech. Není důvod dále zastavovat pole, když máme rezervu například v rozsáhlé a nevyužívané části plochy Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu (VGHMÚř) generála Josefa Churavého. A známe mnohé další. Je proto třeba jednat s vlastníky a případnými investory. 


památková ochrana

Jsme si vědomi velké nekoncepčnosti a sporných rozhodnutí v oblasti památkové péče. Budeme požadovat jasná kritéria a způsob posuzování záměrů. I zde by měl být velký prostor dán městskému architektovi. Požadavky památkářů nesmí být v rozporu s aktuálními stavebními, technickými i ekonomickými nároky stavebníků.


architektonická soutěž

Co mají společného Opera v Sydney, renesanční kopule chrámu Santa Maria del Fiore ve Florencii, Opera v Paříži nebo Národní divadlo v Praze? Všechny tyto ikonické stavby vznikly na základě architektonické soutěže! My bychom takto rádi nalezli odpověď na palčivý dobrušský rébus:  prostor kolem vlakového nádraží (připomínající skutečný brownfield), autobusové nádraží, Kulturní dům v Archlebových sadech a jeho budoucí využití a dále Opočenská ulice a její nevyužitý potenciál.


technické služby

Podporujeme přesun technických služeb do areálu teplárny. Chtěli bychom zde vytvořit tzv. technický dvůr, který bude důležitou službou občanům. Celý areál vč. bývalé teplárny je třeba řešit podle celkového a promyšleného generelu. 

 

DOPRAVA

modernizace autobusového a vlakového nádraží

Neutěšeným prostorem kolem nádraží nastavuje Dobruška nepřívětivou tvář každodenním cestujícím i výletníkům. Chceme využít potenciál místa pro přívětivý, přehledný a funkční dopravní terminál, který přinese odpovídající zázemí pro cestující, parkovací místa nebo třeba možnost zapůjčení kola a dobití elektromobilu.


obnovení vlakové dopravy

Vlaková doprava má budoucnost. Je třeba nepolevit v požadavcích na dobudování regionálních projektů, které by měly zrychlit vlakové spojení do Hradce Králové, a tím přispět k opětovnému zvýšení zájmu o vlakovou dopravu.


síť cyklostezek a cyklotras

Je důležité pokračovat v rozšiřování sítě cyklostezek. Podporujeme přehledné trasování a propojení cyklostezek uvnitř města, řešení cyklostezky směrem k Novému Městu nad Metují a Pohoří.


bezpečná cesta na stadion

Nutností je vytvořit bezpečnou cestu z centra Dobrušky na stadion. Nejjednodušší a nejlevnější řešení se přímo nabízí: pod mostem přes Zlatý potok je vytvořena náplavka – stačí přivést chodník z obou stran a máme bezpečný podchod přímo u městského stadionu!

 

PRŮMYSL A PODNIKÁNÍ

průmyslová zóna

Pokládáme za chybu, že se od  90. let nepracovalo na koncepčním rozvoji průmyslové zóny. Města, kde sídlí více rozdílných průmyslových podniků, jsou ekonomicky odolnější a stabilnější bez velkých výkyvů např. na realitním trhu a dokáží uspět i v době ekonomické krize. Chceme přilákat do Dobrušky další zaměstnavatele, kteří nebudou navázáni na jedno průmyslové odvětví. Čeká nás průmyslová revoluce 4.0 – bude to příležitost nebo se necháme opět zaskočit?


drobné podnikání

Chceme otevřít fórum, kde bychom mohli s malými podnikateli a živnostníky diskutovat jejich problémy a hledat řešení ke zlepšení podmínek. Drobní podnikatelé například nemají kam legálně ukládat tříděný odpad, leda že by si každý zakoupil své vlastní nádoby, pronajal místo a zasmluvnil vyvážení. Jde to přitom vyřešit jednoduše – chceme-li, aby malé firmy odpad třídily, nabídněme jim smlouvu s městem a rozumný poplatek za ukládání do městských nádob. Město pro byznys by si řešení zasloužilo.


začínající podnikatelé

Rádi bychom pomohli mladým najít odvahu postavit se na vlastní nohy. Zprostředkovat jim informace a ukázat příležitosti, které se v Dobrušce nabízejí. Úspěšní lidé, kteří se umí postarat o své živobytí a zároveň jsou prospěšní svému okolí, jsou pilířem každého zdravého města.

 

DOBRUŠKA – MÍSTO K ŽIVOTU

BYDLENÍ

Příležitostí k bydlení je v Dobrušce zoufale málo. Nedokážeme dnes nabídnout nic pro dorůstající Dobrušťáky, natož pro nově příchozí. Zaměříme proto pozornost na nejlépe průchodné lokality. Zároveň začneme koncepčně rozpracovávat další rozvojové lokality tak, aby Dobruška rostla pozvolna a rovnoměrně. A neopakovaly se tak výkyvy, kdy trh lidi z Dobrušky vyhání. Nabídka bydlení musí být pestrá a obsahovat bydlení individuální i hromadné, aby byla dostupná všem sociálním skupinám.

 

ZDRAVOTNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Užší spoluprací s neziskovými organizacemi se zaměříme na zvýšení kvality života seniorů a rozšíříme spektrum asistenčních služeb. Podpoříme nabídku bydlení pro seniory, podpoříme služby terénního hospice a paliativní péči. Navrhujeme nástavbu bytů na střeše polikliniky, které by mohly být k pronájmu nabídnuty budoucím lékařům zajišťujícím zdravotní péči obyvatel Dobrušky a okolí.

 

PŘÍVĚTIVÝ ÚŘAD

Naším cílem je, aby byli občané při jednání s úřady rychle obslouženi, aby se setkávali s vlídným přístupem úředníků a dostávali kompetentní odpovědi. Rádi bychom mezi úředníky nastavili atmosféru spolupráce a nadchli je pro vizi, neustále z Dobrušky vytvářet lepší místo pro život. Chceme zintenzivnit komunikaci s vedením města a mezi jednotlivými úředníky navzájem. Některé odbory úřadu nemají dobrou pověst. Ačkoli podléhají stejným zákonům jako v jiných městech, rozdílný přístup je patrný. Jak z toho ven? Ve spolupráci s tajemníkem města změnit uvažování úředníků pomocí rozhovorů o motivaci, o konkrétních úkolech jednotlivých úředníků a o celkovém směřování úřadu. Je třeba znát zpětnou vazbu občanů, a proto chceme vytvořit platformu pro její získávání.

 

PARTICIPACE V ROZHODOVÁNÍ

Rádi bychom občany více zapojili do rozhodování o směřování města. Líbí se nám projekt radnice v Říčanech, která obyvatelům umožnila pomocí online hlasování např. navrhnout a posléze vybrat projekty, do kterých má město investovat (více na www.ridimricany.cz). Je to ideální příležitost, jak může radnice rychle získat od občanů zpětnou vazbu. Chtěli bychom, aby byl hlas komisí Rady města více slyšet. Komise mohou Radě dávat doporučení pro konkrétní rozhodnutí. V případě, že Rada rozhodne v rozporu s doporučením komise, požadujeme, aby následně Rada musela zdůvodnit, proč se nedržela doporučení komise. S výstupy z jednání komisí chceme seznamovat všechny občany a využít k tomu webové stránky, zpravodaj i TV vysílání. Efektivní fungování komisí je příležitost, jak do rozhodování o směřování města vtáhnout občany - odborníky na jednotlivá témata -, jak využít odborných zkušeností Dobrušťáků, kteří se aktivně chtějí podílet na správě města a jak získat cennou zpětnou vazbu.

 

DATABÁZE PROJEKTŮ

Navrhneme vytvořit databázi projektů - těch už dříve realizovaných, v realizaci i naplánovaných. Aby úředníci i obyvatelé věděli, jaké jsou plány města a na čem se právě pracuje.

 

PODMÍNKY PRO AKTIVNÍ ŽIVOT

Naší snahou je, aby se lidem v Dobrušce dobře žilo a aby měli vytvořeny podmínky pro aktivní trávení volného času. Rádi bychom v centru města měli širší nabídku služeb. Rádi bychom v Dobrušce postavili více dětských hřišť, rozmístěných po celém městě. Chceme podporovat všechny projekty, které mají za cíl rozšířit, zpestřit a zkvalitnit nabídku možností aktivního trávení volného času.

 

DOBRUŠSKÁ TELEVIZE

Zasadíme se o to, aby dobrušské televizní vysílání poskytovalo rozmanitější program a aby bylo dostupné na internetu - aby si ho každý mohl pustit kdekoliv a kdykoliv bude chtít. Chceme dát větší prostor spolkům, sportovním klubům a občanům. Chceme více kratších reportáží, které budou mít větší vypovídací hodnotu než hodinové záznamy z kulturních akcí. Je škoda, že město platí za svou televizi, ale neumí využít její potenciál. Přitom lze za menší měsíční výdaje zajistit daleko pestřejší a hodnotnější program.

 

DOBRUŠKA – ATRAKTIVNÍ CÍL

UBYTOVACÍ KAPACITY

Dobruška postrádá nabídku ubytovacích služeb hotelového typu. Příležitost vidíme v pobídce možným investorům k využití některé z budov, které se uvolní po přemístění městského úřadu do nově nabytého objektu školicího centra Univerzity Karlovy. Absencí hotelu ve městě přichází Dobruška o důležitou nabídku služeb pomáhající obchodním kontaktům a přichází také o přidanou hodnotu v podobě prestiže města v oblasti cestovního ruchu.

 

KRYTÝ BAZÉN A KOUPALIŠTĚ

I nadále budeme pracovat na tom, aby tato důležitá budova ve městě měla zajištěnu fungující budoucnost a mohla nám Dobrušťákům sloužit. Chceme však, aby investice přinesla více než jen opravu současného stavu, ale aby také zlepšila nabídku a úroveň služeb. Jsme proto pro rekonstrukci doplněnou o rozšíření služeb wellness, relaxace a vodního vyžití pro děti.  Další potenciál vidíme v přidání možnosti ubytování – letního autokempu. Atraktivita koupaliště a rozsah služeb ve městě vytváří dobré předpoklady k tomu, aby se Dobruška stala výchozím bodem turistů do celého okolí.

 

VEŘEJNÉ ZÁCHODKY

Současná situace je tristní. Je potřeba nejen zrekonstruovat současné veřejné záchodky, ale také navrhnout další stanoviště veřejných záchodků. Koná-li se na náměstí větší akce, stává se například z ulice Na Budíně veřejná toaleta.

 

PŮJČOVNA KOL

Příležitost k zatraktivnění turismu vidíme ve vytvoření půjčovny kol. Turisté by dostali příležitost poznat Dobrušku a její okolí ze sedla kola. Půjčovnu by mohli využívat i místní, například k rychlejšímu přesunu mezi náměstím a nádražím nebo stadionem.

 

PAMÁTKY

Naším záměrem je, aby v budoucnu došlo k revitalizaci dobrušských památek, jako je Laichterův domek nebo židovský hřbitov. Chtěli bychom v příštím volebním období poukázat formou přednášek a workshopů na významné osobnosti Dobrušky, na které se pomalu zapomíná a připomenout dobrušské veřejnosti jejich zásluhy v různých oblastech lidské činnosti. Naším plánem je rozšíření expozic muzea tak, aby se využily všechny prostory co možná nejvíce – rozšířit expozice v synagoze nebo na radnici a vytvořit nové expozice v Laichterově domě. Máme v plánu na zkoušku zavést prohlídky po všech dobrušských památkách s jedním průvodcem. Pro začátek čtyřikrát denně, když se tento způsob provázení osvědčí, mohl by nahradit stávající, který spočívá v tom, že u každé památky je zastoupen jeden průvodce. Námi navrhovaný systém provázení je více ekonomičtější než ten stávající. Chtěli bychom se zasadit o to, aby proběhla větší propagace dobrušských památek na internetových stránkách města, v materiálech destinační společnosti nebo obecně na internetu. Podpoříme vytvoření mobilní aplikace, která by turisty v krátkosti a nápaditě seznámila s dobrušskými památkami a osobnostmi s naším městem spjaté.